Cân vi lượng chuyên nghiệp MYA 0.8-3.4Y MRC

Cân Vi Lượng Chuyên Nghiệp MYA 0.8-3.4Y MRC nội chuẩn tự động với sức chứa tối đa: 0,8 g / 3 g , khả năng đọc: 1 µg / 10 µg. phạm vi ứng dụng rộng – Cân động vật, Bộ phận đếm, hiệu chuẩn Pippettes, GMP / GLP, Tỷ trọng phần trăm, Điều chỉnh mật độ không khí, Thống kê, Làm đầy và hơn thế nữa