CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

KÍNH HIỂN VI

cân phòng thí nghiệm

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 38x65mm F1-500g

10,010,001,386 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 80x144mm F1-5kg

50,050,006,930 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 48×82.5mm F1-1kg

21,450,002,970 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 100x184mm F1-10kg

71,500,009,900 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 128x227mm F1-20kg

1,014,000,014,040 

cân phòng thí nghiệm

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 38x65mm F1-500g

10,010,001,386 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 80x144mm F1-5kg

50,050,006,930 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 48×82.5mm F1-1kg

21,450,002,970 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 100x184mm F1-10kg

71,500,009,900 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 128x227mm F1-20kg

1,014,000,014,040 

cân phòng thí nghiệm

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 38x65mm F1-500g

10,010,001,386 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 80x144mm F1-5kg

50,050,006,930 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 48×82.5mm F1-1kg

21,450,002,970 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 100x184mm F1-10kg

71,500,009,900 

CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Quả cân 128x227mm F1-20kg

1,014,000,014,040