Bộ xác định tỷ trọng P0180-1 MRC

Bộ xác định tỷ trọng P0180-1 MRC với các ưu điểm vượt trội xử lý dữ liệu nhanh, độ tin cậy (tất cả tính toán được tự động thực hiện bởi phần mềm của cân)