Cân Sấy Ẩm Chuyên Nghiệp MA 200.3Y MRC

Cân Sấy Ẩm Chuyên Nghiệp MA 200.3Y MRC độ đọc chính xác độ ẩm: 0,001 %, khối lượng lấy mẫu tối đa: 200 g, đơn vị đọc: 1 mg với 4 chế độ sấy khô (tiêu chuẩn, nhanh, bước, nhẹ), chiều cao tối đa của mẫu thử nghiệm: h = 20 mm.