Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g, chuẩn trong PX2202 Ohaus

1,234,000,019,332 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 2200g x 0.01g, chuẩn trong PX2202 Ohaus

1,234,000,019,332