Cân sấy ẩm- WBA-110M- DAIHAN

Hệ thống nung bằng đèn Halogen, với buồng nung bằng inox. Hiện thị được nhiều thống số: phần trăm hàm lượng khô, phần trăm hàm lượng ẩm. Trang bị hệ thống khóa tự động và cảm biến tải trọng.