Cân phân tích 3 số lẻ, 220g x 1mg PR223/E Ohaus

912,000,013,680 

Cân phân tích 3 số lẻ, 220g x 1mg PR223/E Ohaus

912,000,013,680