Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2100g x 0,01g) PA2102 Ohaus

814,000,013,320 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2100g x 0,01g) PA2102 Ohaus

814,000,013,320