Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại ( 220g x 0.0001g) Entris 224-1S, Sartorius

2,992,000,035,360 

Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại ( 220g x 0.0001g) Entris 224-1S, Sartorius

2,992,000,035,360