Cân phân tích 3 số lẻ, 420g x 1mg PR423/E Ohaus

939,000,014,090 

Cân phân tích 3 số lẻ, 420g x 1mg PR423/E Ohaus

939,000,014,090